Cynllun Cyflymu’r Dysgu Accelerated Learning Programme
English Cymraeg

DATBLYGU SGILIAU YMHELLACH ER MWYN DATGLOI DYSGU A CHEFNOGI CAFFAEL GWYBODAETH

FURTHER DEVELOP SKILLS IN ORDER TO UNLOCK LEARNING AND SUPPORT THE ACQUISITION OF KNOWLEDGE


Pam? Why?

Bydd angen i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau er mwyn cael mynediad at bob rhan o'r cwricwlwm a sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl. Dylai athrawon fod yn cynllunio ar gyfer datblygu'r sgiliau hyn yn eu meysydd pwnc lle bo hynny'n briodol er mwyn cael yr effaith fwyaf.

Learners will need to develop their skills in order to access all areas of the curriculum to maximise success. All teacher should be planning for developing these skills where appropriate within their subject areas to maximise the impact.